Historia szkoły

Początki szkoły
W 1897r. wybudowano budynek szkolny z jedną salą lekcyjną na zakupionej przez Regencję Królewską działce szkolnej. Rok później utworzono placówkę szkolną z siedzibą w Lisich Jamach. Objął ją nauczyciel Michał Mischker.
W 1910r. utworzono w szkole drugi etat nauczycielski. Salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela wynajmowano. Do szkoły uczęszczało 64 uczniów.
W roku szkolnym 1923/24 szkoła ze względu na liczbę uczniów została zaliczona do czteroklasowych. 206 uczniów uczyło wówczas 3 nauczycieli.
W 1925r. założono w szkole bibliotekę liczącą 82 tytuły.
Dwa lata później zaczęto budowę drugiej Sali lekcyjnej, którą oddano do użytku dopiero w 1934r. W tym czasie sale lekcyjne wynajmowano, a lekcje trwały do godz. 20.

Lata  powojenne
Po wyzwoleniu w szkole przez rok pracowała p. Więcławska, która po roku ze względu na trudne warunki rezygnuje z pracy. Po rocznej przerwie w funkcjonowaniu szkoły kierownikiem został Florian Stolc. Do szkoły uczęszczało 200 dzieci. Pracowało z nimi 2 nauczycieli. Dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu Koło Rodzicielskie, dla przyciągnięcia pedagogów, własnym wysiłkiem wybudowało na piętrze szkoły mieszkania dla 2 nauczycieli. W roku szkolnym 1948/49 szkoła zyskała trzeciego nauczyciela. Nauka odbywała się w 3 salach (jednej wynajmowanej we wsi) na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym przybył do szkoły 4 nauczyciel.
W roku szkolnym 1954/55 na kierownika szkoły został powołany Jan Labuda. Budynek szkolny przechodzi generalny remont. W 1954r. szkoła i wieś zostały zelektryfikowane. Szkoła cały czas boryka się z kłopotami lokalowymi - brak sal lekcyjnych. Uczniowie siedzą po 3 w ławce. W roku szkolnym 1963/64 Długi Kierz wybudowanie został wyłączony z rejonu szkolnego Lisich Jam, w związku z oddaniem do użytku szkoły w Borzestowie. W następnym roku szkolnym zawiązuje się Komitet Budowy Pawilonu. Zebrano deklaracje na czyn społeczny. Inicjatywa została jednak odrzucona przez władze gromadzkie i powiatowe. W roku szkolnym 1966/67 w związku z uruchomieniem szkoły w Szklanej zmniejsza się ilość uczniów szkoły. Szkoła w Lisich Jamach stała się szkołą zbiorczą  - prawie wszystkie dzieci ze Szklanej po kl. czwartej dalej uczyły się w Lisich Jamach.
W roku szkolnym 1968/69 kierownikiem szkoły został mianowany Józef Pakur. W następnym roku szkoła ma 4 sale lekcyjne - 3 w szkole i 1 dzierżawioną. Cały czas przeżywa kłopoty lokalowe. Często zmienia się kadra nauczycielska. Liczba uczniów oscyluje w granicach 180.
W 1973r. na stanowisko dyrektora szkoły powołano Feliksa Marszałkowskiego. Liczba sal lekcyjnych w szkole wzrosła do 6 kosztem mieszkań nauczycielskich. Zrezygnowano z wynajmu sal lekcyjnych. Szkoła zyskała lepszy wygląd, prowadzono wiele prac remontowych i porządkowych, zagospodarowano obejście szkolne. Do budynku szkolnego doprowadzono wodę bieżącą.  W 1979r. zakończono kolejny kapitalny remont.
Rok 1981 - funkcję dyrektora szkoły powierzono Krystynie Marszałkowskiej. Mimo często prowadzonych prac remontowych, doktórych włączało się w miarę możliwości także grono pedagogiczne stan techniczny szkoły systematycznie się pogarszał. Coraz częściej wspominano o potrzebie budowy nowej szkoły.

Czasy współczesne
W roku szkolnym 2002/2003 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach została p. Aleksandra Dąbrowska – Konkol, która pracowała w tej szkole jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. Od razu przystąpiła do aktywnej pracy.
Z jej inicjatywy w szkole w 2002r.  powstała izba pamięci patrona. Początkowo zbiory były bardzo skromne. Stanowiły  je głównie pamiątki z wycieczki, którą uczniowie odbyli śladami miejsc  związanych z patronem,  portrety  księdza  „w  oczach  dzieci”, Akt Nadania Imienia oraz stare dokumenty pochodzące z czasów pobytu księdza na terenie parafii Wygoda i powiatu kartuskiego.  Co roku  izba pamięci wzbogaca się o nowe eksponaty dzięki rodzinie ks. Anastazego Sadowskiego. To od nich szkoła w darze otrzymała pamiątki z domu rodzinnego księdza i zdjęcia.
Urządzono salę regionalną, w której dzięki staraniom nauczycieli regionalistów, zgromadzono dawne narzędzia i sprzęty oraz ceramikę kaszubską. Szczególnego uroku sali dodał wykonany przez rodziców słomiany daszek.
W 2004r.  oddano do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne o asfaltowej nawierzchni.  Jego budowa  została  sfinansowana  ze środków gminnych, sołeckich i Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
W następnym roku szkoła otrzymała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników zapewniają pełną realizację zadań edukacyjnych”.
W 2006r. dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej, którą szkoła otrzymała w ramach programu ministerialnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. W jej skład wchodzą: 10 zestawów komputerowych, skaner, drukarka laserowa, zestaw multimedialny oraz komputer przenośny.
W grudniu 2010r. szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną. Otrzymała  ją w darze od Wójta Gminy Sierakowice. Rok później zakupiono projektor, który został na stałe zamontowany, by ułatwić korzystanie z tablicy. Salę dodatkowo wyposażono w rolety.
W ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy szkole powstał piękny plac zabaw. Prace trwały  od października 2010 do maja 2011 roku.
Od grudnia 2010r. trwa sukcesywna wymiana drewnianej i spróchniałej już stolarki okiennej w szkole na plastikową.
W ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w miesiącach wakacyjnych 2011r. wyposażono kuchnię szkolną w meble i podstawowy sprzęt AGD.

WAŻNIEJSZE DATY Z DZIEJÓW NASZEJ SZKOŁY

1897r. – rozpoczęto budowę szkoły w Lisich  Jamach., które  należały wówczas do rejonu szkolnego Szklana.
1898r. – utworzenie samodzielnej  szkoły. Do rejonu szkolnego należały: Lisie Jamy wraz z wybudowaniami, Długi Kierz z wybudowaniami, Leszczyki, wybudowania Kamienicy Szlacheckiej. Pierwszym nauczycielem był Michał Mischker.
1906r. (15 XI) – wybuch tzw. Strajku szkolnego. Dzieci domagały się nauczania religii po polsku. Trwał 4 tygodnie. Wzięło w nim udział 23 z 109 dzieci. Uczestników strajku ukarano czterema dodatkowymi godzinami zajęć tygodniowo lub aresztem.
1910r. – utworzono w szkole drugi etat nauczycielski. Kierownikiem został Fr. Dłużewski. Salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela wynajmowano od p. Weise za 300 marek rocznie.
1919/20 – szkoła była zamknięta z powodu choroby zakaźnej.
         Do tego czasu kronika szkolna była prowadzona w j, niemieckim.
1920r. – po spaleniu się szkoły w Szklanej znacznie wzrasta liczba uczniów szkoły .Wkrótce szkoła znowu przez dwa lata nie funkcjonuje.
1923r. – w tym roku szkolnym 206 uczniów było nauczanych przez 3 nauczycieli. Szkoła zostaje zaliczona do szkół czteroklasowych.
1925r. – założono szkolną bibliotekę z 82 tytułami.
1927r. – rozpoczęto budowę drugiej sali szkolnej.
1931 r. - zmieniono miejsce boiska szkolnego przylegającego do ogrodu na miejsce , w którym jest obecnie.
1932/33r. – zorganizowano dla 30 bidnych dzieci drugie śniadanie, na które składała się słodzona kawa oraz chleb posmarowany „syropem zgotowanym z cukru i maślanki”.
1934r. (15 X) – wreszcie oddano do użytku nową salę lekcyjną.
1939r. – do tego roku wszystkie ważne wydarzenia w życiu szkoły i kraju łączono z uczestnictwem we mszy św. w kościele parafialnym.  Obrazy: stara_szkoa.png
1945r. – w szkole uczy p. Więckowska. Po roku rezygnuje z pracy ze względu na trudne warunki i brak wsparcia ze strony lokalnego środowiska. Szkoła przez rok nie funkcjonuje.
1947/48 – funkcję kierownika szkoły powierzono Florianowi Stolcowi. Do szkoły uczęszcza 200 uczniów, pracuje zaś 2 nauczycieli. Dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu Koło Rodzicielskie własnym wysiłkiem wybudowało na piętrze szkoły mieszkania dla 2 nauczycieli.. Warunki pracy są bardzo trudne.
1948/49 – szkoła zyskała 3 nauczyciela. 175 uczniów uczy się w 3 salach na dwie zmiany. Trzecią salę wynajęto od p.Cichoszowej,  naprzeciwko szkoły.
    Przez następne lata szkoła cały czas boryka się z rudnościami lokalowymi, grono nauczycielskie często ulega zmianom.
Obrazy: nauczyciele.png

1954/55r. – kierownikiem szkoły zostaje Jan Labuda. Budynek przechodzi kapitalny remont.
1957/58r. – na życzenie rodziców w szkole rozpoczęto naukę religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Szkoła i wieś zostały zelektryfikowane.
1961/62r. nauka religii zostaje przeniesiona do sal katechetycznych. Szkoła cały czas przeżywa kłopoty lokalowe, uczniowie siedzą po trzech w ławce. W szkole działa  gabinet dentystyczny czynny 5 dni w tygodniu.
1963/64r. – do użytku zostaje oddana szkoła w Borzestowie. Długi Kierz wybudowanie zostaje wyłączony z rejonu szkolnego Lisich Jam.
1964/65r. – szkoła posiada 4 izby lekcyjne – 2 w szkole i 2 dzierżawione. W związku z tragiczną sytuacją lokalową zawiązuje się Komitet Budowy Pawilonu
(Władysław Warmowski, Franciszek Bałachowski, Kazimierz Cichosz, Zygmunt Młyński), zebrano deklaracje na czyn społeczny. Inicjatywa ta zostaje jednak odrzucona przez władze gromadzkie i powiatowe. Mimo to mieszkańcy nie rezygnują z walki.
1966r. – w związku z oddaniem nowej szkoły w Szklanej część młodszych uczniów opuściła mury naszej szkoły. Szkoła w Lisich Jamach stała się zbiorczą – prawie wszystkie dzieci ze Szklanej po kl. IV będą nadal uczyć się w Lisich Jamach.
1968r. – funkcja kierownika szkoły zostaje powierzona Józefowi Pakurowi
1969/70r. – w szkole wygospodarowano 3 sale lekcyjne, jedna nadal jest dzierżawiona.
         Cały czas trwa duża rotacja nauczycieli.
1973r. – dyrektorem szkoły został Feliks Marszałkowski.         Obrazy: stary_dyrektor.png
Szkoła zyskuje lepszy wygląd, prowadzi się wiele prac remontowych i porządkowych, zagospodarowuje obejście szkolne,  do szkoły doprowadzono wodę. Kosztem mieszkań nauczycielskich zrezygnowano z wynajmu klasy lekcyjnej, a  iczba sal w szkole wzrosła do 6.
1979r. – zakończono kolejny kapitalny remont budynku szkolnego.
1981r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Krystyna Marszałkowska. W szkole nadal prowadzi się wiele prac remontowych, malarskich i porządkowych, do których czynnie włącza się również grono pedagogiczne. Stan techniczny szkoły ulega ciągłemu pogarszaniu. Mimo wszelkich wysiłków widać, że szkoła „się sypie”.                               F. Marszałkowski.
1990r. – podjęto inicjatywę budowy nowej szkoły. Powołano Komitet Społeczny w składzie: Władysław Wolski (przewodniczący), Henryk Ramczyk (skarbnik), Kazimierz Lewna,Kazimierz Dułak (członkowie), założono konto w Banku Spółdzielczym  Sierakowice, rodzice deklarowali pomoc i środki finansowe, zaczęto gromadzić materiały – żwir, pustaki…


Obrazy: starzy_nauczyciele.jpg

Grono pedagogiczne 1992; czwarta od lewej w górnym rzędzie dyrektor K. Marszałkowska, pierwsza z lewej w dolnym rzędzie obecna dyrektor Al. Dąbrowska - Konkol

1993r. – 1997r. – budowa „nowej” szkoły.
.09.1997r. – uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego
2000r. – likwidacja punktu filialnego szkoły w Szklanej
12.06.2002r. – uroczystość nadania szkole imienia ks. Anastazego Sadowskiego.
09.2002r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Aleksandra Dąbrowska – Konkol
2002r. -  powstała izba pamięci patrona. Początkowo zbiory były bardzo skromne. Stanowiły je głównie pamiątki z wycieczki, którą uczniowie odbyli śladami miejsc  związanych z patronem,  portrety  księdza  „w oczach  dzieci”, Akt Nadania Imienia oraz stare dokumenty pochodzące z czasów pobytu księdza na terenie parafii Wygoda i powiatu kartuskiego.  Co roku izba pamięci wzbogaca się o nowe eksponaty dzięki rodzinie ks. Anastazego   Sadowskiego. To od nich szkoła w darze otrzymała pamiątki z domu rodzinnego księdza i zdjęcia.
W szkole urządzono salę regionalną, w której dzięki staraniom nauczycieli regionalistów, zgromadzono dawne narzędzia i sprzęty oraz ceramikę kaszubską. Szczególnego uroku sali dodał wykonany przez rodziców słomiany daszek.
2004r. - oddano do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne o asfaltowej  nawierzchni.  Jego budowa  została  sfinansowana  ze środków gminnych, sołeckich i Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
2005r. - szkoła otrzymała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników zapewniają pełną realizację zadań edukacyjnych”.
2006r. - dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej, którą szkoła otrzymała w ramach programu ministerialnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. W jej skład wchodzi: 10 zestawów komputerowych, skaner, drukarka laserowa, zestaw multimedialny oraz komputer przenośny.
12. 2010r.- szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną. Otrzymała  ją w darze od Wójta Gminy Sierakowice. Rok później zakupiono projektor, który został zamontowany na stałe, by ułatwić korzystanie z tablicy. Salę dodatkowo wyposażono w rolety.
10. 2010, - 05. 2011r. - W ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy szkole powstał piękny plac zabaw.
 12.2010r. – od tego czasu trwa sukcesywna wymiana drewnianej i spróchniałej już stolarki okiennej  na plastikową.
07-08. 2011r. - w ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyposażono kuchnię szkolną w meble i podstawowy sprzęt AGD.Obrazy: plac_zabaw.jpg

Przyszkolny plac zabaw

Na podstawie kronik szkolnych  opracowała Halina  Winczewska


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019