Mały Samorząd Uczniowski

Przedstawiamy skład Małego Samorządu Uczniowskiego. Od lewej:

Zuzia Jereczek - Przewodnicząca,

Zosia Maszk - Członek

Sebastian Langa - Członek.

 

REGULAMIN MAŁEGO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

 

Samorząd Uczniowski jest  organizacją, która
w istotny sposób wpływa na życie szkoły. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności- klasy, szkoły, miejscowości. Ideą samorządu  jest  przygotowywanie uczniów (od najmłodszych lat) do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

 

  1. Postanowienia ogólne:

1)      W szkole działa „ Mały Samorząd Uczniowski”

2)      „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I - III

3)      Do organów „ Małego Samorządu” należą samorządy klas I- III.

4)      Pracą „Małęgo Samorządu” kieruje Rada Samorządu,

5)      W skład rady wchodzą 3 osoby, wybrane spośród zgłoszonych uczniów klasy III, które
w wyborach uzyskały największą ilość głosów.

6)      W wyborach rady biorą udział  wszyscy uczniowie klas I-III

7)      W przypadku rezygnacji członka rady, na jego miejsce powoływany jest nowy członek wybrany przez radę,

8)      Rada podejmuje decyzje większością głosów

9)      Opiekę nad „Małym Samorządem” sprawuje wychowawca klasy III,

10)  Opiekun stanowi funkcję doradczą samorządu

11)  Opiekun samorządu jest jedyną osobą, która ma prawo zwalniania uczniów z zajęć
w związku z wykonywaniem zadań samorządu.

 

  1. Kompetencje „Małego Samorządu”

1)      „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunowi.

2)      „Mały Samorząd współpracuje z Samorządem Uczniowskim

3)      „Mały Samorząd” ma prawo do redagowania informacji o swojej działalności.

4)      „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

  1. Cele i założenia „Małego Samorządu Uczniowskiego”

 

     Cel główny:  Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

     Cele szczegółowe:

1)      Reprezentowanie ogółu uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej im. Ks. A. Sadowskiego w Lisich Jamach

2)      Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym

3)      Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej

4)      Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego

5)      Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły

6)      Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią

7)      Wdrażanie do odpowiedzialności, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji

8)      Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka )

9)      Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole

10)  Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną

  1. Założenia:

1)      Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

2)      Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

3)      Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.

4)      Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

5)      Współudział w organizacji imprez szkolnych.

6)      Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego

7)      Sporządzanie gazetek okolicznościowych,

8)      Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

9)      Organizacja konkursów.

 

Opiekunem MSU jest pani Halina Winczewska


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019